X2 Signals Funding |

Chọn tài khoản hợp nhất với nhu cầu đầu tư của bạn.

10.000 USD

Tài khoản Starter

Chia Lợi Nhuận

Lên đến 85%

Mục Tiêu Lợi Nhuận

1.000 USD

Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày

4%

Hạn Mức Giảm Vốn (Trailing Drawdown)*

6%

Phí Hoàn Lại $95

25.000 USD

Tài khoản Intermediate

Chia Lợi Nhuận

Lên tới 85%

Mục Tiêu Lợi Nhuận

2.500 USD

Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày

4%

Hạn Mức Giảm Vốn (Trailing Drawdown)*

6%

Phí Hoàn Lại $1950

50.000 USD

Tài khoản Professional

Chia Lợi Nhuận:

Lên tới 85%

Mục Tiêu Lợi Nhuận

5.000 USD

Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày

4%

Hạn Mức Giảm Vốn (Trailing Drawdown)*

6%

Phí Hoàn Lại $285

100.000 USD

Tài khoản Expert

Chia Lợi Nhuận:

Lên tới 85%

Mục Tiêu Lợi Nhuận

10.000 USD

Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày

4%

Hạn Mức Giảm Vốn (Trailing Drawdown)*

6%

Phí Hoàn Lại $475

200.000 USD

Tài khoản Master

Chia Lợi Nhuận:

Lên tới 85%

Mục Tiêu Lợi Nhuận

20.000 USD

Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày

4%

Hạn Mức Giảm Vốn (Trailing Drawdown)*

6%

Phí Hoàn Lại $925

* Hạn mức giảm vốn động tối đa bắt đầu ở mức thấp hơn 6% số dư ban đầu của bạn. Nếu số dư vốn của bạn đạt thấp hơn 6% so với số dư ban đầu, tài khoản của bạn sẽ bị dừng hoạt động ngay lập tức. Khi bạn đạt được 6% lợi nhuận, hạn mức giảm vốn sẽ dừng biến động và sẽ được khóa tại số dư ban đầu của bạn.