X2 Signals Funding |

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

X2 Signal đã tạo ra quy trình đánh giá đơn giản và dễ hiểu nhất trên thị trường giao dịch tự doanh.

Bước 1:

Chọn quy mô vốn tài khoản của bạn.

Bước 2:

Giao dịch theo lịch trình và phương pháp của bạn.

Bước 3:

Chứng minh mức lợi nhuận 10% mà không vi phạm bất kỳ quy tắc giao dịch nào trong ba quy tắc giao dịch của X2 Funding.

Bước 4:

Nhận phê duyệt cho tài khoản cấp vốn của bạn!

So Sánh X2 Signal Với Các Nền Tảng Khác

Chỉ Một Giai Đoạn Đánh Giá

Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu

Giới Hạn Thời Gian

Cắt Lỗ

Vị Thế Mở Cuối Tuần

Tín hiệu X2

0

Không có

Không Bắt Buộc

Được Phép

Nhà Giao Dịch FTMO

Không Có

20

30 Ngày

Bắt Buộc

Không Được Phép

Nhà Giao Dịch Được Cấp Vốn

Không Có

6

30 Ngày

Bắt Buộc

Đối Với Tài Khoản Nhất Định

Quỹ MY Forex

Không Có

10

30 Ngày

Bắt Buộc

Đối Với Tài Khoản Nhất Định