X2 Signals Funding |

Quy tắc giao dịch

Bộ ba quy tắc giao dịch đơn giản được thiết kế để giúp tập trung hoàn toàn vào tiến hành giao dịch và tăng quy mô mức vốn hiện có

1. Hạn Mức Giảm Vốn Tối Đa

Số dư tài khoản không thể giảm quá 6% tổng quy mô vốn của tài khoản.

Hạn mức giảm vốn 6% sẽ biến động theo cho đến khi bạn đạt được 6% lợi nhuận trên tài khoản của mình.

Khi bạn đạt được 6% lợi nhuận, hạn mức giảm vốn sẽ dừng biến động và sẽ được khóa tại số dư ban đầu của bạn.

2. Hạn Mức Giảm Vốn Hàng Ngày

Không giảm quá 4% vốn trong một ngày.

3. Không Hoạt Động

Tài khoản không được ở trạng thái ngừng hoạt động trong 30 ngày trở lên.

Sẵn sàng để bắt đầu?